Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum.
  2. Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht aanvaardt de klant onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Andere voorwaarden kunnen schriftelijk, doch uitdrukkelijk, overeengekomen worden.
  3. Onze facturen zijn betaalbaar te WETTEREN, contant of per overschrijving. Een betaling wordt door ons als aanvaard beschouwd indien zij volledig is en bij ons toegekomen, voor de gestelde vervaldag. Bij niet-aanvaarding van de betaling zal van rechtswege, dit zonder enige ingebrekestelling, wanbetaling vastgesteld worden. Ten gevolge hiervan zal er een vertragingsinterest van 1,5% per begonnen maand en een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van €150,00 opeisbaar zijn. Een eventuele klacht ontslaat de klant niet van deze betalingsvoorwaarden, mogelijke aanpassingen worden achteraf afgerekend.
  4. Op geleverde goederen geven wij de waarborg van de fabrikant. Op geleverde diensten wordt geen waarborg gegeven.
  5. Onze offertes en prijsopgaven gebeuren zonder verbintenis, zij gelden slechts als richtlijn op het ogenblik van opgave en zijn steeds onder vermoeden van het ontbreken van niet-houten objecten in te verzagen stukken. Opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. De BTW is niet inbegrepen in onze prijzen, tenzij anders vermeld op de offerte, en is ten laste van de koper.
  6. Leveringstermijnen gelden slechts als richtlijn.
  7. Onze goederen worden bij levering, onze diensten worden aan het einde van elke dag als aanvaard beschouwd. Adviezen en rapporten zijn momentopnamen, zij worden opgemaakt vanuit kennis en inzicht op dat ogenblik, vanuit beperkte informatie en kunnen dus nooit aanleiding geven tot aanklachten. Bij het plaatsen van een constructie, houtstapel, … is de plaats van inplanting op verantwoordelijkheid van de klant. Eventuele verplaatsing achteraf is steeds in meerprijs. Eventuele boven- of ondergrondse schade veroorzaakt door het uitvoeren der opgedragen werken is ten onze laste op de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij ons binnen het 24 uur gerapporteerd werd. Onze aansprakelijkheid vervalt indien de opdrachtgever de nodige maatregelen na laat om schade te vermijden bv. betreffende aanwezigheid en traject van ondergrondse leidingen, verplaatsen of beschermen van kwetsbare elementen.
  8. Klachten met betrekking tot facturen moeten aangetekend ingediend worden binnen 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan ze als laattijdig en bijgevolg als ongegrond zullen worden verklaard.
  9. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald.
  10. Voor alle geschillen tussen partijen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbanken van de zetel van de aannemer-opdrachtnemer bevoegd zijn om de geschillen te beslechten.